تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری

میثم شفیعی؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 67-78

چکیده
  درک مفاهیم و شالود ههای معماری بدون شناخت و درک محیط فرهنگی و اجتماعی که این مفاهیم در آن رشد کرد هاست و ازقید زمان آزاد هستند، میسر نم یگردد. در بازشناخت یک اثر معماری سه گونه فضای متفاوت قابل تشخیص است که ب هطور عمدهدر تقابل با یکدیگر به میدان می آیند. فضای فرهنگی شخص سازنده بنا، فضای فرهنگی شخصی که به بنا م ینگرد و فضایفرهنگی شخصی ...  بیشتر

الگوی آموزش معماری بر اساس نظریۀ‌ قابلیت‌های محیطی گیبسون

رضا نقدبیشی؛ شهیندخت برق جلوه؛ سید غلامرضا اسلامی؛ حامد کامل نیا

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 75-84

چکیده
  در این نوشتار، چالش مورد کاوش، یافتن ساختارهایی نظری، منتج از انگاره‌های علوم رفتاری به‌منظور بهبود روش آموزشِ فرایند طراحی معماری و ساخت چارچوبی نظری – عملی به منظور تغییر در رویکردها و تقابل با عدم تحول و سکون در نظریه‌پردازی حوزۀ‌ روشِ آموزشِ معماری است. افزون‌براین، هدفِ پژوهش، تعریف و شناسایی شاخصه‌های منتج از نظریه قابلیت‌های ...  بیشتر