مقدمه‌ای بر گرایش به طبیعت در نمونه‌هایی از معماری معاصر ایران

خسرو دانشجو؛ سید مجتبی میرحسینی؛ محمدجواد مهدوی نژاد

دوره 9، شماره 23 ، آبان 1394، ، صفحه 83-90

چکیده
  این تحقیق بر آن است که با تحلیل تعدادی از آثار معماری معاصر ایران از منظر طبیعت­گرایی به الگوهایی دست یابد و با استفاده از آنها، نحوه برخورد با طبیعت را در تعدادی از آثار معماران معاصر ایران از نظر کمی و کیفی ارزیابی کند. پرسش اصلی در این پژوهش آن است که، تجلی طبیعت­گرایی در معماری معاصر ایران چگونه بوده­است؟ در فرایند تحقیق از ...  بیشتر