بررسی دلایل عدم توفیق تفکرات فمینیسمی درتاثیر بنیادی بر معماری

مهروش کاظمی

دوره 6، شماره 10 ، شهریور 1391، ، صفحه 37-46

چکیده
   مبنای جامعه شناسی نظریه است و نظریه ها نگاه انسان به جهان را می سازند. اگرچه فمینیسم یا جنبش برابرى طلبى زنان را به دلیل اینکه نظریه ای واحد نبوده و فمینیست ها در مورد شیوه های توضیح فرودستی زنان یا راه های رهایی آنها هم عقیده نیستند نمى توان یک نظریه یا جهان بینی به حساب آورد، اما نفوذ تفکرات فمنیستی در حوزه معمارى که همزمان با موج ...  بیشتر

رویـکردی تحلیلی به مقوله جنسیت و تأثیر آن در کیفیت فـضا (نمونه مورد مطالعه: پارک فجر تبریز)

مهروش کاظمی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 47-58

چکیده
            "جنسیت"1به عنوان یک مقوله اجتماعی و هم ساخته2 و متاثر از فرهنگ حاکم برجامعه، با واژه"جنس"3 که عموماً برای بیان همان مقوله فقط از دیدگاه زیست شناختی بکار می­رود متفاوت است. این مقاله در بررسی ارتباط موجود بین جنسیت و معماری، مشکلی تحت عنوان "جنسیتی شدن  فضا" را با تمرکز بر فضای پارک به عنوان فضای عمومی ...  بیشتر