طراحى فضاى شهرى به منظور ایجاد امنیت بیشتر براى کودکان در ایران با استفاده از تجربیات جهانى در این رابطه

مامک نصیری نسب رفسنجانی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 85-96

چکیده
  دوران کودکى مرحله ى گذراى زندگى اســت، اما همین دوران بزرگ ترین سرمایه در شکل گیرى شخصیت هر فرد مى باشد. اگر  آموزش پا به شهر نگذارد ازلحاظ شخصیتى با مشکل روبرو خواهد شد. با گسترش شهرها، روزبه روز به ِکودک در مراحل تکمیلى مناطق ممنوعه اضافه مى شــود که در این میان، کودکان به دلیل شــرایط سنى خود آسیب پذیرند، پس براى حمایت از آنها باید ...  بیشتر