بازشناسی مفهوم و اصول هویت در اثر معماری

محمدرضا سلیمانی؛ ایرج اعتصام؛ فرح حبیب

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 15-26

چکیده
  مفهوم هویت یکی از پیچید ه ترین مباحث حوزه علوم انسانی است که ریشه های آن را بایستی در علومی چون فلسفه،روانشناسی و جامعه شناسی جستجو کرد. از طرفی مفهوم هویت در آثار معماری نیز ارتباط عمیقی با تعریف مفهوم هویت درانسان داشته به گون های که یک اثر، به عنوان نمادی از شخصیت فرد به شمار می آید. علی ر غم تناقضات گوناگون در رابطه باکاربرد این مفهوم ...  بیشتر