هستی شناسیِ معنا در آثار معماری

محمدمنان رئیسی؛ عبدالحمید نقره کار

دوره 9، شماره 24 ، اسفند 1394، ، صفحه 5-16

چکیده
  از مباحث مطرح در قلمرو «فلسفه هنر»، هستی شناسیِ آثار هنری است که از مهم‌ترین این«هست‌ها» در دانش معماری، «معنای آثار معماری» است. مسئله ای که در این مقاله مورد ژرفکاوی قرار می‌گیرد عبارت است از «چیستی معنای آثار معماری»؛ براین اساس، طی این پژوهش به این پرسش اصلی پرداخته می‌شود که خاستگاه معنای یک اثر معماری ...  بیشتر