تحلیل محتوای مقالات بین المللی طراحی شهری طی دوره 8 ساله (2012 - 2005 ) میلادی : موضوع و روشهای پژوهش

سینا رزاقی اصل؛ زهرا رستمی؛ نیکو زیبایی

دوره 9، شماره 24 ، اسفند 1394، ، صفحه 79-86

چکیده
  با رشد و توسعه کمی و یکفی مجلات علمی، امروزه تحلیل محتوای مقالات منتشر شده از حیث موضوعی و رو ششناسیبه عنوان دو الگوواره قدرتمند فرایند تحقیق، ضروری است. کشف موضوعات و رو ششناسی مقالات منتشر شده در حوزهطراح یشهری مهم ترین هدف این مقاله به شمار می رود. بدین منظور با استفاده از پایگاه اطلاعاتی SCOPUS مقالاتی کهدر عنوان آنها عبارت «طراح ...  بیشتر