بررسی زمینه های مؤثر در شکل گیری با غشهرهای صفوی با تأکید بر آموزه های حکمی مذهب شیعه

مهدی حقیقت بین؛ مجتبی انصاری؛ محمدرضا بمانیان؛ سیما بستانی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 5-14

چکیده
  مکتب اصفهان و آموزه هایش متأثر از حکمت عقلی شیعی شکل م یگیرد و از مهم ترین عواملی بوده که باعث تشخص وپیشرفت هنر و معماری عصر صفوی نسبت به دیگر اعصار شده است. از ای نرو بررسی آموز ههای مذهب شیعه و مکتب اصفهاندر شکل گیری ایده باغ شهر از ضروریات انجام این تحقیق می باشد. بخش نخست این مقاله ضمن اشاره به مباحث مربوط بهاصالت وجود، حرکت جوهری ...  بیشتر

نقش پژوهش در فــرآیند آموزش طراحی معمــاری

محمد شریف شهیدی؛ محمدرضا بمانیان؛ مهزاد یالپانیان

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 81-92

چکیده
  مقاله حاضر به نقش پژوهش در فرآیند آموزش طراحی معماری پرداخته است. با نگاهی به پیشینه تحقیق، ابتدا پنج مدل مختلف طرحمایه- آزمون، تجزیه و ترکیب، تجربی، منطقی و تداعی گرا که نشانگر رابطه بین پژوهش و طراحی است مورد بررسی قرار گرفته و در ادامه به بررسی مدلهای کارآمدتر در آموزش طراحی بر اساس مولفه های پژوهش پرداخته خواهد شد. در این مدلها، ...  بیشتر