ارزیابی طرح میدان امام حسین(ع) تهران با تأکید بر یادآورهای شهری

مهدی یزدی؛ بهناز امین زاده

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 45-56

چکیده
  امروزه تمرکز عمده آن دسته از تحقیقات مکان محور که بر اهمیت روایت و خاطره در شهرها تأکیددارند، بر نحوه شک لگیریخاطرات جمعی در شهر و معیارهای مؤثر بر آن بوده و کمتر به نحوه ثبت و انتقال این خاطرات برای آیندگان پرداخته شده است.پژوهش حاضر باهدف تحلیل طرح میدان امام حسین)ع( از منظر میزان توجه به خاطرات جمعی مکانی از طریق حفظ و تقویتیادآورهای ...  بیشتر