تأویل معماری پسامدرن از منظر نشانه شناسی

سید مصطفی مختاباد امرئی؛ امیر مسعود دباغ

دوره 5، شماره 9 ، دی 1390، ، صفحه 59-72

چکیده
  معماری در بازآمدهای زیباشناختی جهان امروز، محصولات متفاوتی را  از خود به ارمغان نهاده و زمینه ساز قرائتهایی نوین شده است. خوانشهای پسین متن معماری، واگشای اندیشه های متغیر پسامدرن بوده است. در این بسامد معماری، همواره با دو عنصر فرم و محتوا معنا می یابد. از دیرباز، همواره تفکیــک این دو، سهــل و ممتنع می نمود ولی باتوجه به خوانش ...  بیشتر