میدان؛ فضاهای تعریف نشده شهرهای ایرانی

محمد حسن ابراهیمی

دوره 3، شماره 4 ، شهریور 1388، ، صفحه 107-120

چکیده
        هدف ازین نوشته مروری بر چگونگی، شکل­گیری، عملکرد و سرنوشت میدان ایرانی است که به علت                     از هم گسیختگی فضایی موجود در کالبد و عملکردش، و نیز هرج و مرج جاری در تجسم هویت این عنصر شهری در عرصه طراحی و شکل بخشی، در اینجا به عنوان فضایی تعریف نشده موسوم گردیده ...  بیشتر

سلسله مراتـب شهری و سنجـههای کیـفی در قـرآن

محمد حسن ابراهیمی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، ، صفحه 15-25

چکیده
  هدف این مقاله طرح و اشاره به وجود دو نوع معیار، برای سنجش و دسته‌ بندی مراکز و زندگی شهری به روایت قرآن کریم با استفاده از روش تحلیل محتوای متن است. در بخش نخست، شواهدی پیرامون تفکیک انواع مختلف اسکان جمعی و انعکاس این سلسله بندی از مراتب شهرنشینی در قرآن ارایه و مثالهایی از اشاره به این معیارهای کمی مدنی ارایه میگردد؛ در بخش دوم، از ...  بیشتر