تبیین تأثیر شناخت شناسی در عرصه های هنر و معماری

میثم شفیعی؛ سید غلامرضا اسلامی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 67-78

چکیده
  درک مفاهیم و شالود ههای معماری بدون شناخت و درک محیط فرهنگی و اجتماعی که این مفاهیم در آن رشد کرد هاست و ازقید زمان آزاد هستند، میسر نم یگردد. در بازشناخت یک اثر معماری سه گونه فضای متفاوت قابل تشخیص است که ب هطور عمدهدر تقابل با یکدیگر به میدان می آیند. فضای فرهنگی شخص سازنده بنا، فضای فرهنگی شخصی که به بنا م ینگرد و فضایفرهنگی شخصی ...  بیشتر