بررسی تجربه سازماندهی مجدد زمین در ژاپن برای استفاده از آن در ایران

سید محسن حبیبی؛ مونا حاجی بنده

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 3-14

چکیده
  روش سازماندهی مجدد زمین با کاربردهای گوناگون، از جمله ارتقای بافت­های آسیب دیده شهری، در کشورهای بسیاری مورد استفاده قرار گرفته است. این روش، با تکیه بر کاربری مسکونی، از طریق بهینه کردن مساحت و تنظیم دوباره قطعات زمین، تغییر در خطوط مالکیت­ها، هماهنگ با توسعه خدمات، تجهیزات و تأسیسات عمومی و زیربنایی شهری و مشارکت مرحله به مرحله ...  بیشتر