تحلیل تحوّلات اندیشة «کیفیت زندگی» در معماری و شهرسازی

رضا سامه؛ غلامرضا اکرمی

دوره 10، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 27-40

چکیده
  «کیفیت زندگی» مفهوم مهمی است که میتوان آن را در قالب یک اندیشه به عنوان یکی از موضوعات علمی نزد پژوهشگران حوز معماری و شهرسازی از ده 1960 مشاهده کرد. این اندیشه در پی انتقادات به جریانات قرن بیستم مطرح و تا قرن اخیر ةة ادامه داشته که در هر دوره ماهیتی خاص پیدا کرده است. هدف مقاله شناخت رویکردهای مختلف به این اندیشه در هر دور ة زمانی، ...  بیشتر