شهرسازی
تبیین مدلی برای تقویت نقش پل به‌عنوان فضایی شهری

الهام ناظمی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 35-50

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.19208

چکیده
  این مقاله که با هدف اصلی تبیین مفهوم پل به مثابه یک فضای شهری نگارش یافته است در پی پاسخ به این سوال است که چه گونه-هایی از پل‌های شهری می‌توانند به عنوان یک فضای شهری مطرح شوند؟ برای حصول به این منظور با استفاده از روش‌های پژوهش توصیفی-تحلیلی و از طریق جمع‌آوری اطلاعات به صورت اسنادی و پیمایشی و تحلیل اطلاعات با روش‌های فراتحلیل، ...  بیشتر