تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی (محله)

لیلا رحیمی؛ محمد نقی زاده

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 13-20

چکیده
       آرمان‌شهر اسلامی در پیروی از کلام پروردگار، سنت پیامبر و روایات معصومین به برقراری عینی عدالت و نیز قرار دادن مناسب هر چیز درجای خود و خلق فضاها با اندازه‌های مناسب اقدام می‌نماید. پژوهش حاضر به روش توصیفی و تحلیلی در پی دستیابی به هدف اصلی خود، یعنی تجلی عدالت اجتماعی در ساختار شهر اسلامی به ویژه محله ‌می‌باشد. نتایج ...  بیشتر