مطالعه کمّی و کیفی نقش ایوان در خانه‌های سنتی و احیاء آن در کالبد تراس‌ ( مطالعه موردی: آپارتمان‌های میان مرتبه شهر تهران )

محمد علی خانمحمدی؛ سیروان عظیمی؛ یاسر رحمانیانی؛ مختار حسینی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 21-32

چکیده
    گرچه روزگاری، خانه تلفیقی‌ بود از فضاهای متنوع با کیفیت‌های مختلف مانند؛ اتاق، حیاط، ایوان، رواق و مهتابی، که می‌توانستند به خوبی جوابگوی نیازهای عملکردی و روانی آدمی بوده و بر غنای معماری بیفزایند. اما امروزه با حذف حیاط و ایوان در طراحی واحدهای آپارتمانی و جایگزین کردن آنها با تراس‌های نامناسب، کارایی کیفی مسکن کاهش یافته‌است. ...  بیشتر