راهکار‌های طراحی اقلیمیِ معابر فضای باز (مطالعه موردی: پیاده راه‌های دانشگاه کاشان)

محمد امین اسلامی؛ احمد نوذری فردوسیه؛ منصوره طاهباز

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 33-46

چکیده
  فضاهای باز و معابر عرصه هایی هستند که زندگی جمعی در آنها جریان دارد، از این رو ایجاد آسایش گرمایی در این فضاهابه ویژه در اقلیم های گرمسیری حایز اهمیت است. در این پژوهش فضاهای باز و پیاده راه های دانشگاه کاشان به عنوان نمونهموردی در اوج گرمای تابستان و سرمای زمستان با هدف ارزیابی شرایط گرمایی آن و شناسایی مؤلفه های مؤثر در ایجاد خرداقلیم ...  بیشتر