مطالعه تطبیقی نحو فضای معماری کاروانسرا‌های دوره قاجاریه (مطالعه موردی: کاروانسرا‌های قزوین و کاشان)

جمال الدین سهیلی؛ نسترن رسولی

دوره 10، شماره 2 ، شهریور 1395، ، صفحه 47-60

چکیده
  یکی از دستاورد­های تکنیک‌های نحو­ فضا1جهت تحلیل­ روابط فضایی ساختمان‌ها، ترسیم نمودار توجیهی می­باشد. هدف این پژوهش نمایش نحوه استفاده از تکنیک چیدمان فضا در تحلیل روابط خاص معماری کاروانسرا­های ایرانی می­باشد. «امنیت» و «دسترسی» از مهم‌ترین فاکتورها در خلق روابط فضایی کاروانسراهای ایران محسوب می­شوند. ...  بیشتر