آموزش اسکیس؛ از نظر تا عمل

حسن رضائی؛ ایرج اعتصام

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 17-30

چکیده
  دیرزمانی است که نشر معماری با مشق معمار عجین شده و موضوع کاربردی و کثیرالرّوایت «اسکیس » همواره همچونطراحی مورد توجه بوده است. فراگیر معماری معمولاً در روندی آموزشی-تربیتی فاصله تصوّر، صورت و تصویر را با توسعۀمهارت های خود در «ترسیم » مشق می نماید و با «اسکیس کردن » است که به نشراندیشه و خیال پردازی می پردازد. اینچرخه ...  بیشتر