معماری
بررسی تأثیر «نوع نحو فضا» بر «میزان اجتماع‌پذیری» مراکز اجتماعی از منظر فلسفه اخلاقی «رو-در-روییِ» لویناس

علی اصغر ملک افضلی؛ ناهید امینی سودکلائی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 21-34

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16543

چکیده
  تشدید روزمرگی و کاهش حیات اجتماعی، توجه به بستر مناسب برای حضور طیف وسیعی از گروه‏های مختلف اجتماعی در طراحی فضاهای عمومی را ضروری می‌سازد. هدف تحقیق کشف کیفیات فرمی است که در طراحی مرکز اجتماعی بتواند کیفیت اجتماع‌پذیری فضا را افزایش دهد. برای پرداختن به این هدف، لویناس به‌عنوان فیلسوفی مطرح در حوزۀ اخلاق در کنار نظریات تخصصی ...  بیشتر