طراحی شهری
نقش ساختار شهر در تاب آوری آن در برابر زلزله

هاله سادات نبوی رضوی؛ سید محسن حبیبی؛ منوچهر طبیبیان

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 29-38

چکیده
  شهرها به عنوان پیچیده‌ترین ساخته دست بشر، با خطرات گسترده‌ای به دلیل دامنه وسیعی از مخاطرات و به علت آسیب‌پذیری متعددشان مواجه هستند. هدف این مقاله بازشناخت ویژگی‌های ساختار اصلی شهر و بیان رابطه آن با تاب‌آوری در برابر سوانح طبیعی (زلزله) است. ساختار کالبدی شهر در رخداد پدیده‌ها  و درجات تأثیر آن مؤثر است. ازاین‌رو بررسی ساختار ...  بیشتر