مـکــان

آتوسا مدیری

دوره 2، شماره 2 ، شهریور 1387، ، صفحه 69-79

چکیده
  هدف مقاله بررسی نظریات مکان در چهارچوب سه رویکرد اثباتی ، انتقادی و پدیدارشناسانه است. در بخش نخست به تعاریف مکان با رویکردی همه جانبه و در بخش دوم به نظریات پدیدارشناسان و مفاهیم اصلی بسط داده شده توسط رالف و شولتز پرداخته می­شود. بخش سوم مقاله انتقادهایی است که عمدتاً مسی و هابرماس به رویکرد صرف پدیدارشناسی مکان ارائه می­کنند. ...  بیشتر