نقش مادی‌ها در شکل‌گیری ساختار فضایی شهر اصفهان

حمید ماجدی؛ فرشته احمدی

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 39-50

چکیده
         اصفهان شهری با هسته­های اولیه زیستی است و «جویباره» به معنای «سرزمین جوی­های روان» اصلی‌ترین هسته شهر بوده است. نقش زاینده‌رود و شبکه مادی‌های منشعب از آن در گذشته در امور کشاورزی و آب­رسانی، جمع‌آوری آب­های سطحی و آبادانی شهر از اهمیت خاصی برخوردار بوده است.  متأسفانه طی توسعه شهری و افزایش ...  بیشتر