بررسی تطبیقی عوامل مؤثر بر گسترش شهرهای بزرگ و میانی (10 شهر ایران - دوره معاصر)

زهره داودپور؛ داریوش اردلان

دوره 2، شماره 3 ، دی 1387، ، صفحه 63-73

چکیده
  هدایت گسترش شهرها به صورتی برنامه­ریزی شده که بتواند خواسته­های ساکنان را برطرف نماید، همواره یکی از هدف­های برنامه­ریزان شهری بوده است. با توجه به فراز و فرودهایی که در زمینه برنامه­ریزی شهرها طی قرن گذشته دیده شده است، بررسی آنچه بر رشد شهرها و نحوه جهت­گیری آنها اثر گذار بوده، می­تواند راهنمای خوبی در شناسایی عوامل ...  بیشتر