روش شناسى گزینش نرم افزارهای کاربردى شبیه ساز انرژی در حوزه معماری

محمد مهدی غیائی؛ مجتبی مهدوی نیا؛ منصوره طاهباز؛ مجید مفیدی شمیرانی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، ، صفحه 45-55

چکیده
  درپى هشدارهاى ناشى از بحران انرژى، متخصصین حیطه هاى مرتبط با معمارى نیز باید رویکرد انرژی-کارائی را در تمامی مراحل فرآیند طراحی و ساخت مد نظر قرار دهند. از مهمترین ابزارهاى مؤثر در این زمینه، شبیه سازی رایانه ای مصرف انرژی است. تحقیقات در مورد قابلیت ابزارهای شبیه سازی موجود، غالباً کلى بوده و بندرت پژوهش هایی در زمینه قابلیت ...  بیشتر