ارائه مدل ارزشیابی پروژه های طراحی معماری دانشجویان با استفاده از تکنیک DEMATEL

پریسا احدی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 75-88

چکیده
  یکی از مهم ترین اهداف آموزش معماری، ارزشــیابی طراحی بر اســاس معیارهای دقیق است. ســؤالات اصلی که در این راستا مطرح می شود عبارت اند از: معیارهای مناسب برای ارزشیابی پروژه های طراحی کدم اند؟ میزان اثرگذاری هر یک از معیارها به چه صورت خواهد بود؟ بدین منظور معیارهایی شــامل تمام کیفیات تأثیرگذار در ابعــاد طراحی در دو گروه فرآیند طراحی ...  بیشتر