معیار های ارزیابی کیفیت زندگی شهری در مراکز شهری

افشین کوکبی

دوره 1، شماره 1 ، دی 1386، ، صفحه 75-86

چکیده
  مقاله حاضر با هدف سنجش و ارزیابی کیفیت زندگی در مراکز شهری به مطالعه موردی مرکز شهر خرم­آباد و تعیین سطح کیفیت زندگی در آن می­پردازد. به همین منظور با تدوین معیارهایی در عرصه­های مختلف (اقتصادی، اجتماعی، کالبدی و زیرساختی، زیبایی­شناختی،  زیست­محیطی و غیره) که متأثر از شرایط و اوضاع فرهنگی و اجتماعی محدوده مطالعه (مرکز ...  بیشتر