نقش فضای عمومی شهری در افزایش ایمنی اجتماع (مطالعه موردی: محله ساغر یسازان و گلسار رشت)

سید محسن حبیبی؛ سمیه صدیقی

دوره 10، شماره 3 ، آذر 1395، ، صفحه 5-16

چکیده
  در این مقاله ارتباط ابعاد حسی دریافت شده از فضاهای شهری و ایمنی اجتماعی بررسی شده است. نتایج مطالعه نشان می دهدبین اطلاعات دریافتی از محیط و سلامتی انسان رابطه مستقیم وجود دارد. چون افراد از طرق مختلف، فضاهای شهری را درکمی کنند و خوشایندی یا ناخوشایندی، امن و ناامن بودن آنها می تواند نقش تعیین کننده ای بر سلامت روانی ساکنان داشتهباشد. ...  بیشتر