شهرسازی
ارائه روشی برای تولید یا بومی‌کردن علم شهرسازی ایرانی با استفاده از متون اخلاق عرفانی

مریم نجفی؛ محمد نقی زاده؛ شیرین طغیانی؛ محمود محمدی

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.16746

چکیده
  ورود و گسترش مبانی دانش‌ شهرسازی در این دوران از خارج ایران و به کار بستن آن بدون ملاحظات، منجر به آشفتگی شهرهای معاصر ایران شده است. این موضوع انگیزه شده تا تلاش‌هایی برای بومی‌سازی دانش شهرسازی و معماری و به‌ویژه مبانی این دانش آغاز شود. برخی از این تلاش‌ها با رجوع به متون ارزشمند ایرانی و با برگرفتن بخش‌هایی از آن‌ها، وجهه‌ی ...  بیشتر

شهرسازی
تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن

مریم قلمبر دزفولی؛ محمد نقی زاده؛ حمید ماجدی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 97-110

چکیده
  به دنبال رشد فزاینده شهرنشینی انتخاب و تامین مسکن به یکی از مهمترین مسائل برنامه‌ریزان و نیز مردم تبدیل گشته است. در میان سیاست ها و برنامه‌ریزی های‌صورت گرفته به علت غلبه عوامل اقتصادی و همچنین عدم تدقیق شاخص مسکن مطلوب، شاخص های کیفی مسکن نسبت به بعد کمی آن مهجور مانده و برنامه ریزان بیشتر توجه‌هاشان به تامین مسکن بوده‌است. مسکن ...  بیشتر

اصول شهرسازی ایرانی بر اساس «صد میدان خواجه عبدالله انصاری»

محمد نقی زاده؛ مریم نجفی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 37-48

چکیده
  شــهر و معماری هر جامعه ای در پس ظاهر خود دارای معانی برگرفته از جهان بینی و فرهنگ مردم همان جامعه اســت. بنابراین شناسایی معانی و اصول بی زمان و بی مکان برای شهرسازی و معماری ایران، از مکتب فکری حاکم بر آن که در متون اصیل آمده اســت، نخستین گام برای تدوین اصول شهرسازی و معماری ایرانی- اسلامی است. گام بعدی که تبدیل این اصول و ارزش ها به ...  بیشتر