شهرسازی
تبیین مبانی عوامل موثر بر شاخص‌های کیفی مسکن

مریم قلمبر دزفولی؛ محمد نقی زاده؛ حمید ماجدی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 97-110

چکیده
  به دنبال رشد فزاینده شهرنشینی انتخاب و تامین مسکن به یکی از مهمترین مسائل برنامه‌ریزان و نیز مردم تبدیل گشته است. در میان سیاست ها و برنامه‌ریزی های‌صورت گرفته به علت غلبه عوامل اقتصادی و همچنین عدم تدقیق شاخص مسکن مطلوب، شاخص های کیفی مسکن نسبت به بعد کمی آن مهجور مانده و برنامه ریزان بیشتر توجه‌هاشان به تامین مسکن بوده‌است. مسکن ...  بیشتر

بررسی اثرات مدیریت محله محور بر روی اعتماد شهروندان به مدیریت شهری (مطالعه موردی؛ سرای محله تجریش و شهادت)

نجمه دشتکی؛ حمید ماجدی

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 93-102

چکیده
  در سا لهای اخیر بسیاری از نهادهای مدیریت شهری در جهان بر ترویج نوعی نگرش مشارکتی از پایین به بالا با تکیه براجتماعات محل های تأکید داشته اند. در کشور ایران نیز به دلیل پایین بودن میزان مشارکت شهروندان در اداره امور شهرها، تلاشبرای تحقق مدیریت شهری محله محور جایگاه خاصی را به خود اختصاص داده است. ایجاد سراهای محله و دستورالعملمشارک ...  بیشتر

باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران

میرسعید موسوی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 19-28

چکیده
  آنچه که اکنون بافت قدیم شهر نامیده می شود، زمانی به عنوان یک کلیت شهری از حیاتی کامل و کارآمد برخوردار بود که تکامل و کارآمدی آن محصول تعامل انسان و طبیعت بود که در طول قرن‌ها و به واسطه اندیشه عمیق یا آزمون و خطاهایی مکرر به تعادل رسیده بود.  هر چند که اکنون بافت قدیم شهر در ایران، با مفاهیمی چون فرسودگی، ناکارآمدی و بلاتکلیفی همراه ...  بیشتر

عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان

نیکی توکلی؛ حمید ماجدی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، ، صفحه 23-33

چکیده
  شهرها به عنوان مکان زندگى و فعالیت انسان نه تنها، بخش مهمى از محیط مى باشند که علاوه بر تأثیر گذارى بر محیط زیست باعث بهبود کیفیت زندگى ،احساسات و تصورات مردم نیز مى گردند. بنابر این وجود فضاهاى طبیعى در شهرها از عوامل مؤثر در تضمین سلامت روحى و روانى ساکنان آن خواهد بود. این مقاله به بررسى عملکرد طبیعت شهر بر کیفیت معنوى زندگى ...  بیشتر