شهرسازی
مقایسه تطبیقی کیفیت سکونت د ر بافت های شهری (مطالعه مور دی: شهر کرمان)

افسون مهدوی؛ محمد نقی زاده

دوره 14، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 47-60

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.16776

چکیده
  ساخت تحقیق از نوع کیفی، روش تحقیق از نوع تحلیلی – توصیفی و هدف کاربردی جهت ارتقا کیفیت محیط‌های مسکونی می‌باشد. با جمع‌بندی متون نظری و تکنیک تحلیل محتوا، مدل مفهومی تحقیق بر اساس مؤلفه کالبدی (معیارهای هم‌جواری، ضوابط ساخت، دسترسی و خدمات) مؤلفه اجتماعی (معیارهای اعتماد، مشارکت و تعاملات اجتماعی) مؤلفه فرهنگی (معیارهای علاقه ...  بیشتر