تأثیر هندسه و سطح نورگیر پنجره هاى اتاق هاى زمستان نشین بر عمق نفوذ نور روز (مطالعه موردى: خانه هاى سنتى یزد)

فاطمه موسوی؛ مهناز محمودی زرندی؛ منصوره طاهباز

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 5-18

چکیده
  معمارى ایران در زمینه بهره نورگذر و مســاحت اتاق و زاویه رؤیت آســمان موردبررسى قرارگرفته است. هفده اتاق از دوازده خانه قدیمى یزد، انتخاب گردید. موارد موردبررســى عبارت اند از: هندســه و تناسبات اتاق ها، موقعیت آن در حیاط، موقعیت نورگیر، نسبت سطح نورگیر به سطح اتاق، زاویه رؤیت آسمان در نما و مقطع اتاق ها. روش گردآورى اطﻼعات با برداشت ...  بیشتر