معماری
نقش شاخص‌های مرکزیت شبکه‌های اجتماعی در سازمان‌دهی فضایی مبتنی بر سوابق طراحی (مطالعه موردی: بخش اورژانس بیمارستان‌ها)

رمیصاء رحمتی گواری؛ هادی قدوسی فر؛ منصوره طاهباز؛ فاطمه زارع میرک‌آباد

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14211

چکیده
  سازمان‌دهی فضایی، مرحله‌ای بسیار حائز اهمیت به‌خصوص در طراحی پلان‌های کارکردی است. جهت سازمان‌دهی کارکردی نیاز است فضاها به‌درستی جانمایی شوند. معماران در مراحل مختلف طراحی از سوابق طراحی بهره می‌برند. فرض اصلی این پژوهش مبتنی بر این موضوع است که می‌توان از سوابق طراحی، شاخص‌های لازم برای ارزیابی روابط فضایی پلان را در مرحله ...  بیشتر