جایگاه دانش روانشناسی محیطی در ساختمان های بلندمرتبه با رویکرد معماری پایدار

سید عبدالهادی دانشپور؛ مجتبی مهدوی نیا؛ محمد مهدی غیائی

دوره 3، شماره 5 ، دی 1388، ، صفحه 29-38

چکیده
    با توجه به رشد جمعیت و شهرنشینی، راهبرد بلندمرتبه­سازی، در زمان حاضر رواج یافته ­است. بعلت تجمیع کاربران در سطحی محدود و بهره­گیری قابل توجه از منابع انرژی در ساختمان­های بلند، لازمست تا رویکرد پایداری در فرآیند طراحی و مرحله بهره برداری مورد توجه قرار گیرد.   نظر به اهمیت رفتار کاربران در تحقق اهداف معماری پایدار و با ...  بیشتر