باز شناسی ویژگی‌های کالبدی- فضایی بافت قدیم شهر در ایران

میرسعید موسوی؛ فرح حبیب؛ حمید ماجدی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 19-28

چکیده
  آنچه که اکنون بافت قدیم شهر نامیده می شود، زمانی به عنوان یک کلیت شهری از حیاتی کامل و کارآمد برخوردار بود که تکامل و کارآمدی آن محصول تعامل انسان و طبیعت بود که در طول قرن‌ها و به واسطه اندیشه عمیق یا آزمون و خطاهایی مکرر به تعادل رسیده بود.  هر چند که اکنون بافت قدیم شهر در ایران، با مفاهیمی چون فرسودگی، ناکارآمدی و بلاتکلیفی همراه ...  بیشتر