بررسی الگوهای ارزیابی بعد از بهره‌برداری

احسان درری جبروتی؛ امیرسعید محمودی

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 41-52

چکیده
  با نگاهی به ساختمان‌های ساخته شده در کشور به جز پاره‌ای ارزش‌های محتوائی و اقتصادی به نظر می‌رسد در دیگر مؤلفه‌ها، کیفیت معماری در مقابل کمیت ساخت و ساز دارای نقصان است. مفاهیمی از قبیل «ارزیابی بعد از بهره‌برداری» در امر ساختمان موضوعاتی بیگانه در اذهان عمومی جامعه محسوب می‌شوند. در نتیجه اغلب ساختمان‌ها دارای ایراداتی ...  بیشتر