تبیین میزان اثربخشی آموزش های پایه معماری به مخاطب عام نوجوان (موردپژوهی: خوانش نماهای معماری)

مسعود ناری قمی؛ سجاد دامیار؛ سپیده ملایری

دوره 13، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 75-90

چکیده
  در این مطالعه با توجه به گسست میان جامعه و معماران در کنار عدم موفقیت­ رویکردهای پست­مدرن در مردمی­کردن معماری و ضرورت پرداختن مجدد به آموزش معماری به عموم، یک تجربه برای برآورد تأثیر آموزش معماری به نوجوانان در تعمیق نگرش آنان به معماری اجراشده است. در این تحقیق انواع فهم از نما با تحلیل تصویری مشارکتی و افتراق معنایی، میزان ...  بیشتر

بررسی میزان درک عمومی از دسته‌بندی جریان‌های فکری معماری معاصر ایران

سجاد دامیار؛ زینب دامیار

دوره 10، شماره 4 ، اسفند 1395، ، صفحه 79-88

چکیده
  در این مقاله، فهم عمومی مردم از اصطلاح  «معماری ایرانی معاصر» بررسی شده است. به این منظور، ابتدا تعاریفی از نظریه­پردازان معماری معاصر ایران از معماری ایرانی، به صورت کلّی بررسی شده و یک دسته­بندی درون­ساختاری از آن تعاریف به عمل آمده است. سپس با تمرکز بر چهار جریان فکری دسته­بندی شده توسط حبیبی  در  کتاب « شرح ...  بیشتر