معماری
ارزیابی عوامل محیطی مؤثر بر سلامت روان در مجموعه‌های مسکونی (نمونه موردی: مجموعه‌های 512 و 600 دستگاه شهر مشهد)

ثریا طاهری؛ جعفر طاهری

دوره 13، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 57-74

چکیده
  تحقیق حاضر بر پایه سنجش میزان تأثیر عوامل محیطی بر سلامت روان انجام‌گرفته تا نتایج آن راهگشایی برای طراحی محیط­های مسکونی سالم باشد. جهت سنجش سلامت روان افراد از پرسشنامه GHQ-12 استفاده شد و ابزار بررسی کیفیت­های محیطی شامل سه مؤلفه: محیط کالبدی، محیط اجتماعی و محیط‌زیست است. جامعه آماری شامل ساکنان دو مجموعه مسکونی 600 دستگاه و 512 ...  بیشتر