طراحی مدل تجویزی استمرار خلاقیت و آزمون آن در طراحی معماری

منوچهر تمیزی؛ جمال‌الدین سهیلی؛ حسین ذبیحی

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 75-84

چکیده
  توجه به موضوع آموزش طراحی معماری می‌باید همواره در اولویت کاری برنامه ریزان نظام آموزش معماری قرار گیرد. هدف از این مطالعه، طراحی و آزمون مدل تجویزی استمرار خلاقیت در طراحی معماری بوده است.مدل تجویزی بر پایه دلالت‌های تحلیلی ساختاری از مدل‌های عینی موجود به دست آمد. جهت آزمون مدل از روش نیمه ­تجربی استفاده شد. از طریق نمونه‌گیری ...  بیشتر