ارزیابی نقش سازمان های غیردولتی در حفاظت از میراث معماری و شهری؛ مطالعه تطبیقی ایران و فرانسه

نعیمه رضائی؛ فرناز فرجی

دوره 12، شماره 1 ، خرداد 1397، ، صفحه 27-36

چکیده
  هدف از پژوهش حاضر بررســی تطبیقی عملکرد و نقش ســازمان های غیردولتی در ایران و فرانســه است. داده های پژوهش از طریق مصاحبه نیمه ســاختاریافته گردآوری شــده و به روش کیفی تحلیل شده است. یافته های پژوهش نشان می دهد که اهداف و فعالیت ها ی انجمن ها در فرانسه و ایران مشابه است، اما شرایط موجود در هر کشور نقش تعیین کننده ای در میزان موفقیت ...  بیشتر