معماری
ارزیابی نقش مولفه های موثر در فضای باز مجتمع‌های مسکونی بر ایجاد تعاملات اجتماعی

نازنین دهناد؛ باقر کریمی

دوره 13، شماره 1 ، خرداد 1398، ، صفحه 87-104

چکیده
  فضاهای عمومی از عناصر اصلی در شکل دادن زندگی اجتماعی است. تعامل و ارتباط عوامل اجتماعی و کالبدی معیار سنجشی برای میزان مطلوبیت مکان­های زیستی تلقی می­شود. هدف این پژوهش به بررسی رابطه­ بین کیفیت فضای باز و تعاملات اجتماعی در طراحی مجتمع‌های مسکونی پرداخته است. این پژوهش به‌صورت برداشت میدانی و با استفاده از پیمایش اجرا گردیده ...  بیشتر