معماری
رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دروس طراحی دوره کارشناسی معماری(مطالعه موردی: دانشجویان طراحی معماری 5)

هوبه تحویلداری؛ وحید قبادیان؛ رضا افهمی

دوره 12، شماره 4 ، اسفند 1397، ، صفحه 35-46

چکیده
  با هدف سنجش امکان تدوین راهبردهای فراشناختی در تدریس طراحی‌معماری، پژوهش حاضر در صدد سنجش رابطه باورهای فراشناختی و نمرات دانشجویان در دروس مقدمات و طراحی‌معماری و اسکیس برآمده‌است. پیمایش مزبور توسط پرسشنامه‌ از 208 دانشجوی طراحی‌معماری پنج، باورهای فراشناختی، دانش شناختی، تجربه و نمرات دروس مقدمات، طراحی‌معماری و یک اسکیس ...  بیشتر