معماری
کیفیت ادراک معنای فضا با دریافت نور روز

سمیه صدری کیا؛ محمدرضا بمانیان؛ مجتبی انصاری

دوره 12، شماره 3 ، آذر 1397، ، صفحه 1-18

چکیده
  نور انواع و درجاتی دارد که سبب پیدایش مفاهیم مستتر در فضا می‌شود. در متون دینی، نور در مفهومی متعالی یادشده است. ماهیت چندجانبه این عنصر، ضرورت توجه به ابعاد مادی و معنایی را آشکار می‌سازد. هدف این پژوهش تبیین چگونگی ایجاد کیفیت معنایی فضا با بهره‌گیری از نور است. در این تحقیق که از نوع کیفی و به‌روش استدلال منطقی انجام‌گرفته؛ چهارچوبی ...  بیشتر