معماری
کاربرد روش کیفی تصمیم گیری چند معیارۀ «تصمیم ماهرانه DEX» در معماری و شهرسازی

محسن ده بزرگی؛ علیرضا دانش پور

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 91-102

چکیده
  فرآیند تحلیل سلسله مراتبی دِکس (یا روش تصمیم‌گیری ماهرانه1) روشی است کیفی که برای تصمیم‌گیری در شرایطی که معیارهای تصمیم‌گیری به صورت متضاد انتخاب شده و گزینش بین آنها با مشکل مواجه گردیده، استفاده شود. این روش گزینشی کیفی، ابتدا در سال 1983 میلادی به‌وسیله گروهی تحقیقاتی از اسلوونی پیشنهاد گردید و تاکنون کاربردهای متعددی در علوم ...  بیشتر