کاربرد شبکه های عصبی مصنوعی در تخمین مصرف انرژی فضاهای آموزشی

مهسا فلاح نیا

دوره 11، شماره 4 ، اسفند 1396، ، صفحه 17-30

چکیده
  تاکنون توصی ههای دقیقی برای مهندسان معمار جهت تعیین ابعاد مناسب پنجره با رویکرد کاهش مصرف انرژی برای فضاهایآموزشی ارائه نشده است. برای آنکه طراحان فضاهای آموزشی ب هدوراز محاسبات هزین هبر و وق تگیرِ شبیه سازی انرژی قادر بهتعیین سطح مناسب پنجره و یا حداقل اولویت بندی گزین ههای ممکن نورگیری باشند، در تحقیق حاضر بر پایه هوش مصنوعیساختاری ...  بیشتر