معماری
بررسی جریان های سرمایه اجتماعی در بازارهای تاریخی برحسب مشاغل و فضاهای معماری مطالعه موردی: بازار تاریخی تبریز

علی مجنونی توتاخانه؛ حسین اسمعیلی سنگری

دوره 15، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 107-120

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2021.19369

چکیده
  هدف پژوهش بررسی سرمایه اجتماعی بازار تاریخی تبریز بر حسب عوامل انسانی و معماری است. جامعه آماری تحقیق، شهروندان مراجعه کننده به بازار است. با استفاده از روش نمونه‌گیری با جامعه آماری نامعلوم، 383 نفر به عنوان نمونه انتخاب گردید. پایایی پرسشنامه با استفاده از آلفای کرونباخ، 896/0 به دست آمد. یافته‌های پژوهش با استفاده از تحلیل عاملی منجر ...  بیشتر

برنامه ریزی شهری
شناسایی و تحلیل پیشران‌های کلیدی مؤثر بر شکل‌گیری شهرهای خلاق میانه اندام با استفاده از آینده-پژوهی (مطالعه موردی: شهر بناب)

علی مجنونی توتاخانه

دوره 14، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 75-88

https://doi.org/10.30495/hoviatshahr.2020.14660

چکیده
  مفهوم شهر خلاق میانه­اندام از توجه به ابعاد منحصربه‌فرد انسانی و محیطی این شهرها ناشی می ­شود که به دلیل جدید بودن موضوع، نیازمند تحلیل بیشتر به برای شناسایی پیشران ­های کلیدی است. هدف پژوهش حاضر، شناسایی و تحلیل پیشران­ های کلیدی در شکل­ گیری شهرهای خلاق میانه ­اندام بناب است. نوع تحقیق کاربردی و ازنظر ماهیت تحلیلی- اکتشافی ...  بیشتر