اسکان غیر رسمى و راهبرد توانمندسازى درونى (توسعه درون زا)

خسرو دانشجو؛ غلامرضا اسلامی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، ، صفحه 5-11

چکیده
  به بررسى علل بروز این مشکل پرداخت و با نقد آن راهى به سوى مفهوم جدیدى از توسعه به نام توسعه درون زا مى گشاید. همچنین در ارتباط با این مفهوم راه حل توانمندسازى درونى را براى حل معضل اسکان غیر رسمى و مشکلات مترتب بر آن معرفى نموده است. توانمندسازى درونى متأثر از توسعه درون زا است که در ارتباط با مفاهیم برگرفته از توسعه پایدار متضمن ...  بیشتر