عملکرد محیط هاى سبز و طبیعى در ارتقاء سلامت روحى- روانى انسان

نیکی توکلی؛ حمید ماجدی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، ، صفحه 23-33

چکیده
  شهرها به عنوان مکان زندگى و فعالیت انسان نه تنها، بخش مهمى از محیط مى باشند که علاوه بر تأثیر گذارى بر محیط زیست باعث بهبود کیفیت زندگى ،احساسات و تصورات مردم نیز مى گردند. بنابر این وجود فضاهاى طبیعى در شهرها از عوامل مؤثر در تضمین سلامت روحى و روانى ساکنان آن خواهد بود. این مقاله به بررسى عملکرد طبیعت شهر بر کیفیت معنوى زندگى ...  بیشتر