نماد گرایى باغ ایرانى در دوره اسلامى

محمدمهدی گودرزی سروش؛ مصطفی مختاباد امرئی

دوره 7، شماره 13 ، خرداد 1392، ، صفحه 55-63

چکیده
  این بحث به باز شناسی تشابهات کالبدی و ذهنی و مطابقت نمادهاى موجود در باغ ایرانى، اسلامى با بهشت پرداخته و اجزاء آن را با توصیفات بهشت در قرآن مقایسه و بازبینی نموده است. از زمانى که آدم و حوا از بهشت برین رانده شدند همیشه آرزوى برگشت و سکونت در آن دیار باقى را داشته اند. دیار بى منتها، امن (حجر: 46 )، باقى (دخان: 56 ) که به پرهیزگاران ...  بیشتر